Услуги

 • PDF
 • Print
 • E-mail

Правни консултации и съвети при покупко-продажби, дарения и други видове разпореждания с недвижими имоти и вещни права върху тях;

Извършване на проверка относно собствеността и статута на недвижимите имоти;

Изготвяне на всички видове документи, свързани с нотариалната дейност;

Съдействие при разплащане по банков път на продажната цена на недвижимите имоти;

Устни и писмени правни консултации;

Изготвяне на Брачни договори; Връчване на нотариални покани;

Изготвяне на констативни протоколи за явяване или неявяване на лица пред нотариуса и констатиране на техните изявления, включително изготвяне на констативни протоколи относно съдържанието на интернет страници и констативни протоколи за проведени общи събрания на търговски дружества;

Съставяне, съхранение и изпълнение на завещания;

Доверително управление на имущество; Приемане и връщане на предадени за съхранение документи и книжа;

Удостоверяване на подписите, датата и съдържанието на следните документи:

 • Споразумения между физически или юридически лица
 • Договори за  делба, наем, заем и др.
 • Договори за прехвърляне на собственост върху МПС
 • Записи на заповед и менителници
 • Разписки за суми
 • Пълномощни
 • Декларации
 • Молби за учредяване и заличаване на ипотеки
 • Заявления за вписване в Търговски регистър

Удостоверяване на верността на преписи от документи.

Извършване на нотариални удостоверявания извън нотариалната кантора след предварителна уговорка.